Kasam se kasmse kasam kha ke kehdu ye jan

Kasam se kasmse kasam kha ke kehdu ye jan